شما اینجا هستید: پایه پارکیسوتاباچراغ پارکی

چراغ پارکی

نیما

چراغ پارکي نیما از محصولات صنايع روشنايي سوتابا است که داراي مشخصات زير مي باشد.چراغ پارکي نیما
- جنس کلاه و سر لوله از آلومینیوم کششی و در دو نوع حباب پلی کربنات و پلی پروپیلن می باشد.
- اين چراغ قابل نصب تا ارتفاع 240cm و سر لوله به قطر 6cm است.

کد این محصول : STL-1079


 

سهند

چراغ پارکي سهند از محصولات صنايع روشنايي سوتابا است که داراي مشخصات زير مي باشد.چراغ پارکي سهند
- جنس کلاه از آلومینیوم کششی و سر لوله از آلومینیوم ریخته گری در دو نوع حباب پلی کربنات و پلی پروپیلن می باشد.
- اين چراغ قابل نصب تا ارتفاع 240cm و سر لوله به قطر 6cm است.


کد این محصول : STL-1002

 

قارچی 2 و 3 شاخه

چراغ پارکي قارچی 2 و 3 شاخه از محصولات صنايع روشنايي سوتابا است که داراي مشخصات زير مي باشد.
- جنس کلاهها از آلومینیوم کششی و شاخه ها از آلومینیوم تزریقی طرح دار با حباب 20 دو پوست شیشه ای و قابل نصب تا ارتفاع 300cm می باشند.


کد این محصولات :
چراغ پارکی قارچی 2 شاخه : STL-1148

چراغ پارکی قارچی 2 شاخه

چراغ پارکی قارچی 3 شاخه : STL-1050

چراغ پارکی قارچی 3 شاخه

شیپوری 2 و 3 شاخه

چراغ پارکي شیپوری 2 و 3 شاخه از محصولات صنايع روشنايي سوتابا است که داراي مشخصات زير مي باشد.
- جنس کلاهها از آلومینیوم کششی و شاخه ها از آلومینیوم تزریقی طرح دار با حباب 20 دو پوست شیشه ای و قابل نصب تا ارتفاع 300cm می باشند.


کد این محصولات :
چراغ پارکی قارچی 2 شاخه : STL-1145

چراغ پارکی قارچی 2 شاخه

چراغ پارکی قارچی 3 شاخه : STL-1146

چراغ پارکی قارچی 3 شاخه

اطلس 1

چراغ پارکي اطلس 1 از محصولات صنايع روشنايي سوتابا است که داراي مشخصات زير مي باشد.چراغ پارکي اطلس 1
- جنس کلاه و سرلوله از آلومینیوم ریخته گری و طوق از آلومینیوم کششی و حباب پلی کربنات 36 می باشد.
- اين چراغ قابل نصب تا ارتفاع 240cm و سر لوله به قطر 6cm است.


کد این محصول : STL-1051


 

زحل 1

چراغ پارکي زحل 1 از محصولات صنايع روشنايي سوتابا است که داراي مشخصات زير مي باشد.چراغ پارکي زحل 1
- جنس کلاه و سرلوله از آلومینیوم دایکست و طوق از آلومینیوم کششی با حباب پلی کربنات 36 می باشد.
- اين چراغ قابل نصب تا ارتفاع 240cm و سر لوله به قطر 6cm است.


کد این محصول : STL-1060

 

النا

چراغ پارکی النا از محصولات صنايع روشنايي سوتابا است که داراي مشخصات زير مي باشد.چراغ پارکی النا
- جنس کلاه از آلومینیوم کششی و بدنه از آلومینیوم ریخته گری در دونوع حباب پلی کربنات و پلی پرپیلن می باشد.
- اين چراغ قابل نصب تا ارتفاع 240cm و سر لوله به قطر 6cm است.


کد این محصول : STL-1001
 

اورست

چراغ پارکی اورست از محصولات صنايع روشنايي سوتابا است که داراي مشخصات زير مي باشد.چراغ پارکی اورست
- جنس کلاه از آلومینیوم کششی و سرلوله از آلومینیوم ریخته گری در دونوع حباب پلی کربنات و پلی پرپیلن به سایز 60 و قابل نصب از ارتفاع 240cm تا 300cm می باشد.


کد این محصول : STL-1043


 

کیوان

چراغ پارکی کیوان از محصولات صنايع روشنايي سوتابا است که داراي مشخصات زير مي باشد.چراغ پارکی کیوان
- جنس کلاه از آلومینیوم دایکست ، سرلوله از آلومینیوم ریخته گری و طوق از آلومینیوم کششی با حباب 50 پلی پرپیلن و قابل نصب تا ارتفاع 300cm با سرلوله به قطر 6cm می باشد.


کد این محصول : STL-1042


 

دنیز دو شاخه

چراغ پارکی دنیز دو شاخه از محصولات صنايع روشنايي سوتابا است که داراي مشخصات زير مي باشد.چراغ پارکی دنیز دو شاخه
- جنس کلاهها از آلومینیوم کششی و بدنه از آلومینیوم ریخته گری و در دو نوع حباب پلی کربنات و پلی پروپیلن می باشد.
- این چراغ قابل نصب از ارتفاع 200cm تا ارتفاع 300cm متر و سر لوله به قطر 6cm می باشد.


کد این محصول : STL-1074