شما اینجا هستید: صنعتیهواکشخزر

خزر

هواکش خانگی

توربو

هواکش خانگی

دمپردار

فلزی دیواری

هواکش دیواری

SP

ILKA

ECI

هواکش آلکاتل

آکسیال آلکاتل

آکسیال آلکاتل

رادیال آلکاتل

رادیال آلکاتل

هواکش کانالی

هواکش کانالی با پروانه مولتی وینگ

هواکش کانالی با پروانه مولتی وینگ

هواکش کانالی با موتور و پروانه آلکاتل

هواکش کانالی با موتور و پروانه آلکاتل

هواکش سقفی رادیال

هواکش سقفی رادیال

هواکش سقفی آکسیال

هواکش آکسیال

هواکش سانتریفیوژ

اتصال مستقیم

هواکش سانتریفیوژ

اتصال غیر مستقیم

منحنی RER

منحنی TER

هواکش مرغداری

هواکش مرغداری

بگ فیلتر

بگ فیلتر