شما اینجا هستید: لیست قیمتکلید و پریزفضل الکتریک

لیست قیمت کلید و پریز فضل الکتریک

قیمت کلید و پریز فضل الکتریک(ایران الکتریک) طبق لیست زیر می باشد.
تلاش مجدانه مدیریت و کارکنان این واحد تولیدی در بالا بودن کیفیت، تنوع و نوآوری در تولیدات و انطباق آنها با استانداردهای ملی ایران و پاره‌ای از کشور‌های اروپایی شرکت صنایع فضل الکتریک را به عنوان واحد نمونه در عرصه فروش و تولید کلید و پریز مفتخر به دریافت لوح تقدیر و استاندارد ملی ایران طی سالهای متوالی نموده است.
* در صورتی که از طریق سایت بهساز انرژی اقدام به خرید نمایید از تخفیف ویژه نیز برخوردار خواهید شد.برای خرید از طریق سایت می توانید با ما تماس گرفته و یا از طریق فرم درخواست خرید اقدام فرمایید.

 تاریخ بازبینی: 1392/09/10

 

ردیفشرح کالامکانیزم
2008
2009
قاب دور ترنسپونت با قاب میانی سفیدقاب دور ترانسپورنت با قاب میانی رنگیقاب دور فیلم پترن با قاب میانی سفید
1 کلید یک پل 19,300 25,200 28,200 31,200
2 کلید دو پل 20,600 26,500 29,500 32,500
3 کلید تبدیل 20,000 25,900 28,900 31,900
4 شاسی زنگ 19,700 25,600 28,600 31,600
5 پریز برق ساده 18,000 23,900 26,900 29,900
6 فیش آنتن 18,700 24,600 27,600 30,600
7 سوکت تلفن 18,300 24,200 27,200 30,200
8 پریز برق ارتدار 19,400 25,300 28,300 31,300
9 زنگ اخبار 29,900 35,800 38,800 41,800
10 زنگ ملودی 33,900 39,800 42,800 45,800
11 زنگ دینگ دانگ 34,900 40,800 43,800 46,800
12 پریز برق ارت دربدار 19,300 30,900 35,300 36,900
13 پریز MK 23,900 29,800 32,800 35,800
14 پریز دوقلو ساده 19,900 25,800 28,800 31,800
15 کلید سه پل 29,900 35,800 38,800 41,800
16 شاسی راه پله 19,900 25,800 28,800 31,800
17 کلید کراکس 28,900 34,800 37,800 40,800
18 کلید کولر 32,900 38,800 41,800 44,800
19 کلید کولر جدید 32,900 38,800 41,800 44,800
20 کلید دیمرروشنايي 57,900 63,800 66,800 69,800
21 کلید فن 57,900 63,800 66,800 69,800
22 چشم الکترونیک 120 درجه 289,000 294,900 297,900 300,900
23 چشم الکترونیک 180 درجه 299,000 304,900 307,900 310,900
24 پریز تلفن دوکاره 20,900 26,800 29,800 32,800
25 سوکت دوتایی تلفن 20,900 26,800 29,800 32,800
26 سوکت cat6+cat6 57,900 63,800 66,800 69,800
27 سوکت cat6+cat3 42,900 48,800 51,800 54,800
28 فیش آنتن SAT 20,900 26,800 29,800 32,800
29 فیش بلندگو 19,900 25,800 28,800 31,800

 

ردیفشرح کالاقاب دور فیلم پترن با قاب میانی رنگیقاب دور متال 2009 با قاب میانی رنگیقاب دور رنگی با قاب میانی رنگیقاب دور مواد خاص با قاب میانی مواد خاصقاب دور ترنسپرنت با قاب میانی مواد خاص 
1 کلید یک پل 34,200 110,200 32,200 27,200 26,200
2 کلید دو پل 35,500 111,500 33,500 28,500 27,500
3 کلید تبدیل 34,900 110,900 32,900 27,900 26,900
4 شاسي زنگ 34,600 110,600 32,600 27,600 26,600
5 پریز برق ساده 32,900 108,900 30,900 25,900 24,900
6 فیش آنتن 33,600 109,600 31,600 26,600 25,600
7 سوکت تلفن 33,200 109,200 31,200 26,200 25,200
8 پریز برق ارتدار 34,300 110,300 32,300 27,300 26,300
9 زنگ اخبار 44,800 120,800 42,800 37,800 36,800
10 زنگ ملودی 48,800 124,800 46,800 31,800 40,800
11 زنگ دینگ دانگ 49,800 125,800 47,800 42,800 41,800
12 پریز برق ارت دربدار 41,300 117,300 39,300 32,900 31,900
13 پریز MK 38,800 114,800 36,800 31,800 30,800
14 پریز دوقلو ساده 34,800 110,800 32,800 27,800 26,800
15 کلید سه پل 44,800 120,800 42,800 37,800 36,800
16 شاسی راه پله 34,800 110,800 32,800 27,800 26,800
17 کلید کراکس 43,800 119,800 41,800 36,800 35,800
18 کلید کولر 47,800 123,800 45,800 40,800 39,800
19 کلید کولر جدید 47,800 123,800 45,800 40,800 39,800
20 کلید دیمر روشنايي 72,800 148,800 70,800 65,800 64,800
21 کلید فن 72,800 148,800 70,800 65,800 64,800
22 چشم الکترونیک 120 درجه 303,900 379,900 301,900 296,900 295,900
23 چشم الکترونیک 180 درجه 313,900 389,900 311,900 306,900 305,900
24 پریز تلفن دوکاره 35,800 111,800 33,800 28,800 27,800
25 سوکت دوتایی تلفن 35,800 111,800 33,800 28,800 27,800
26 سوکتcat6+cat6 72,800 148,800 70,800 65,800 64,800
27 سوکت cat6+cat3 57,800 133,800 55,800 50,800 49,800
28 فیش آنتن SAT 35,800 111,800 33,800 28,800 27,800
29 فیش بلندگو 34,800 110,800 32,800 27,800 26,800

 

ردیفشرح کالامکانیزم-الیزه
الیزه رنگياليزه فيلم پترن با ميانه رنگيساحل سراميك موج
1 کلید یک پل 16,500 28,400 29,400 17,500
2 کلید دو پل 17,900 29,800 30,800 18,900
3 کلید تبدیل 17,500 29,400 30,400 18,500
4 شاسی زنگ 17,000 28,900 29,900 18,000
5 پریز برق 16,400 28,300 29,300 17,400
6 پریز تلفن 18,900 30,800 31,800 19,900
7 فیش آنتن 16,900 28,800 29,800 17,900
8 پریز برق ارتدار 18,900 30,800 31,800 19,900
9 پریز ارت درب دار 18,900 36,800 37,800 _
10 پریز برق MK 22,900 34,800 35,800 _
11 پریز تلفن 2 کاره 18,900 30,800 31,800 19,900
12 سوکت تلفن معمولی 16,900 28,800 29,800 17,900
13 سوکت cat3 16,900 28,800 29,800 17,800
14 سوکت cat6+cat3 40,900 52,800 53,800 41,900
15 سوکت cat6+cat6 55,900 67,800 68,800 56,900
16 سوکت cat3+cat3 20,900 32,800 33,800 21,900
17 سوکت کامپیوتر cat6 35,900 47,800 48,800 36,900
18 كليد دیمر فن 57,900 69,800 70,800 58,900
19 کلید دیمر روشنايي 57,900 69,800 70,800 58,900
20 کلید کراکس 28,900 40,800 41,800 29,900
21 کلید کولر 28,900 40,800 41,800 29,900
22 شاسی راه پله 17,900 29,800 30,800 18,900
23 زنگ اخبار 28,900 40,800 41,800 29,900
24 زنگ ملودی 29,900 41,800 42,800 30,900
25 فیش آنتن جدید 19,900 31,800 32,800 20,900
26 فیش بلندگو 18,900 30,800 31,800 19,900
27 پریز دوقلو 19,900 31,800 32,800 20,900

 

ردیفشرح کالاشیما-سیما-دریا-مرجاننگین روکارفضل روکارفضل توکارتیتانیوم
1 کلید یک پل 17,500 17,500 13,500 17,500 20,900
2 کلید دو پل 18,900 18,900 14,800 18,800 23,900
3 کلید تبدیل 18,500 18,500 14,300 18,300 22,900
4 شاسی زنگ 18,000 18,000 13,800 17,800 21,900
5 پریز برق 17,400 17,400 11,500 15,500 20,900
6 پریز تلفن 19,900 19,900 12,800 16,900 25,300
7 فیش آنتن 17,900 17,900 12,900 16,800 _
8 پریز برق ارتدار 19,900 19,900  _ 18,900 25,900
9 پریز ارت درب دار _  _ _  _ _
10 پریز برق MK _  _  _  _  _
11 پریز تلفن 2 کاره 19,900  _ _  _ _
12 سوکت تلفن معمولی 17,900  _ _  _  _
13 سوکت cat3 17,900  _ _ _ _
14 سوکت cat6+cat3 41,900 _ _ _  _
15 سوکت cat6+cat6 56,900 _ _ _ _
16 سوکت cat3+cat3 21,900 _ _ _ _
17 سوکت کامپیوتر cat6 36,900 _ _ _ _
18 كليد دیمر فن 58,900 _ _ _ _
19 کلید دیمر روشنايي 58,900 _ _ _ _
20 کلید کراکس 29,900 _ _ _ _
21 کلید کولر 29,900 _ _ _ _
22 شاسی راه پله 18,900 18,900 _ 17,900 22,900
23 زنگ اخبار 29,900 28,900  _ 28,900   _
24 زنگ ملودی 30,900 _ _ _ _
25 فیش آنتن جدید 20,900 _ _ _ _
26 فیش بلندگو 19,900 _ _ _ _
27 پریز دوقلو 20,900 _ _ _ _

 

ردیف شرح کالاقیمت مصرف کننده (ریال)
1 جعبه فيوز تكي روكار 9,900
2 جعبه فيوز 3 تايي روكار 11,900
3 جعبه فيوز 4 تايي روكار دربدار 39,900
4 جعبه فيوز 8 تايي سفيد ايران 68,900
5 جعبه فيوز 8 تايي سفيد ايران با ترمينال 78,900
6 جعبه فيوز 8 تايي رنگي ايران 78,900
7  جعبه فيوز 8 تايي رنگي ايران با ترمينال 88,900
8  جعبه فيوز 8 تايي سفيد زه دار مدل اليزه 69,900
9  جعبه فيوز 8 تايي سفيد زه دار با ترمينال مدل اليزه 79,900
10  جعبه فيوز 8 تايي زه دار رنگي مدل اليزه 79,900
11  جعبه فيوز 8 تايي زه دار رنگي با ترمينال مدل اليزه 89,900
12  جعبه فيوز 12 تايي سفيد ايران 98,900
13  جعبه فيوز 12 تايي سفيد ايران با ترمينال 108,900
14  جعبه فيوز 12 تايي رنگي ايران 108,900
15  جعبه فيوز 12 تايي رنگي ايران با ترمينال 118,900
16  جعبه فيوز 12 تايي سفيد زه دار مدل اليزه 99,900
17  جعبه فيوز 12 تايي سفيد زه دار با ترمينال مدل اليزه 109,900
18   جعبه فيوز 12 تايي رنگي زه دار مدل اليزه 109,900
19   جعبه فيوز 12 تايي رنگي زه دار با ترمينال مدل اليزه 119,900
20  جعبه فيوز 16 تايي سفيد ايران 139,000
21  جعبه فيوز 16 تايي سفيد ايران با يك ترمينال 149,000
22  جعبه فيوز 16 تايي رنگي ايران 149,000
23  جعبه فيوز 16 تايي رنگي ايران با يك ترمينال 159,000
24  جعبه فيوز 24 تايي سفيد ايران 159,900
25  جعبه فيوز 24 تايي سفيد ايران با يك ترمينال 169,900
26  جعبه فيوز 24 تايي سفيد ايران با دو ترمينال 179,900
27  جعبه فيوز 24 تايي رنگي ايران 169,900
28   جعبه فيوز 24 تايي رنگي ايران با يك ترمينال 179,900
29  جعبه فيوز 24 تايي رنگي  ايران با دو ترمينال 189,900
30  جعبه تقسيم 8.8 9,900
31 جعبه تقسيم 10.10 12,900

 

ردیف شرح کالاقیمت مصرف کننده (ریال)
1  چراغ ديواري مدل 7 59,000
2  چراغ سقفي مدل سراميك 59,000
3  چراغ سقفي مدل ساحل 59,000
4  چراغ ديواري دوكاره مدل موج 59,000
5  چراغ سقفي با چشم الكترونيك 239,000
6  سنسور سقفي 199,000
7  سرپيچ آويز بدون راكورد 9,900
8  سرپيچ آويز با راكورد 11,900
9  4 خانه ارتدار سراميك 2.20 متري 79,000
10  4 خانه ارتدار سراميك 3.70 متري 99,000
11  4 خانه ارتدار سراميك 5.20 متري 119,000
12  4 خانه سراميك 2.20 متري 69,000
13  4 خانه سراميك 3.70 متري 84,000
14  4 خانه سراميك 5.20 متري 99,000
15  8 خانه سراميك 2.20 متري 84,000
16  8 خانه سراميك 3.70 متري 99,000
17  8 خانه سراميك 5.20 متري 114,000
18  4 خانه موج ارتدار 2.20 متري 99,000
19  4 خانه موج ارتدار 3.70 متري 119,000
20  4 خانه موج ارتدار 5.20 متري 139,000
21  پريز درب دارصنعتي 14,900
22  پريز برق دو قلو روكار 19,900
23  زه تمام طرحهاي فضل 1,000
24  زه طرح چوب ساحل 2,000
25  زه طرح هخامنش ساحل 1,500
26  كاور باراني كليد و پريز توكار 15,900
27  قوطي سيستما M2 1,450
28  قوطي سيستما M3 1,950
29  قوطي سيستما M4 2,650
30  قوطي سيستما M7 3,950