شما اینجا هستید: لیست قیمتپایه های پارکیمانک پایا

لیست قیمت پایه های پارکی مانک پایا

قیمت پایه های پارکی شرکت مانک پایا از تاریخ 91/10/15 تا اطلاع ثانوی طبق لیست زیر می باشد.
* اين مجموعه مفتخر است که نمايندگي رسمي صنایع روشنایی مانک پایا را در استان خراسان جنوبي به عهده دارد.
* در صورتي که از طريق سايت بهساز انرژي اقدام به خريد نماييد از تخفيف ويژه نيز برخوردار خواهيد شد.براي خريد از طريق سايت مي توانيد با ما تماس گرفته و يا از طريق فرم درخواست خريد اقدام فرماييد.

 تاریخ بازبینی: 1392/06/01

ردیفشرح محصولپاسارگاد بزرگپاسارگاد کوچکپامچالدیاموند
M104M171M102M105
1 سرلوله - A 1,170,000 930,000 920,000 940,000
2 آویز - B 1,170,000 930,000 920,000 940,000
3 سردری - C 1,270,000 1,030,000 1,030,000 1,040,000
4 دیواری سربالا - D 1,360,000 1,120,000 1,120,000 1,130,000
5 دیواری شاخه جدید - T 1,430,000 1,180,000 1,180,000 1,200,000
6 چمنی آلومینیوم - F 1,940,000 1,690,000 1,690,000 1,700,000
7 چمنی یکطرفه - H 2,390,000 2,140,000 2,150,000 -
8 چمنی دوطرفه - K 4,110,000 3,610,000 3,610,000 -
9 ساعتی کوچک یکطرفه - S 2,940,000 2,690,000 2,700,000 2,700,000
10 ساعتی کوچک دوطرفه - R 4,610,000 4,120,000 4,120,000 4,140,000
11 ساعتی بزرگ یکطرفه - N 3,770,000 - 3,520,000 3,540,000
12 ساعتی بزرگ دو طرفه - M 5,420,000 - 4,920,000 4,950,000
13 پارکی (هرشعله) - W 1,360,000 1,120,000 1,120,000 1,130,000
14 پارکی یکطرفه - Z 1,550,000 1,300,000 1,300,000 1,310,000
ردیفشرح محصولباربدآموتراپیدسیلویا بزرگ
M103M146M144M162
1 سرلوله - A 770,000 830,000 1,090,000 880,000
2 آویز - B 770,000 830,000 1,090,000 880,000
3 سردری - C 870,000 940,000 1,190,000 990,000
4 دیواری سربالا - D 960,000 1,030,000 1,290,000 1,080,000
5 دیواری شاخه جدید - T 960,000 1,030,000 1,350,000 1,140,000
6 چمنی آلومینیوم - F 1,530,000 1,600,000 1,860,000 1,650,000
7 چمنی یکطرفه - H 1,990,000 2,050,000 2,310,000 2,110,000
8 چمنی دوطرفه - K 3,300,000 3,430,000 3,950,000 3,540,000
9 ساعتی کوچک یکطرفه - S 2,540,000 2,600,000 2,860,000 2,650,000
10 ساعتی کوچک دوطرفه - R 3,810,000 3,940,000 4,460,000 4,040,000
11 ساعتی بزرگ یکطرفه - N - - 3,690,000 3,480,000
12 ساعتی بزرگ دو طرفه - M - - 5,260,000 4,850,000
13 پارکی (هرشعله) - W 960,000 1,030,000 1,290,000 1,080,000
14 پارکی یکطرفه - Z 1,140,000 1,210,000 1,470,000 1,260,000
ردیفشرح محصولسیلوا کوچکروناک بزرگروناک کوچکارژنگ بزرگ
M163M167M166M170
1 سرلوله - A 650,000 810,000 650,000 1,030,000
2 آویز - B 650,000 810,000 650,000 1,030,000
3 سردری - C 750,000 910,000 750,000 1,130,000
4 دیواری سربالا - D 830,000 1,000,000 830,000 1,220,000
5 دیواری شاخه جدید - T 840,000 1,000,000 850,000 1,290,000
6 چمنی آلومینیوم - F 1,420,000 1,570,000 1,420,000 1,790,000
7 چمنی یکطرفه - H 1,870,000 2,030,000 1,880,000 2,250,000
8 چمنی دوطرفه - K 3,060,000 3,380,000 3,070,000 3,820,000
9 ساعتی کوچک یکطرفه - S 2,420,000 2,570,000 - 2,790,000
10 ساعتی کوچک دوطرفه - R 3,570,000 3,890,000 - 4,330,000
11 ساعتی بزرگ یکطرفه - N - - - 3,630,000
12 ساعتی بزرگ دو طرفه - M - - - 5,130,000
13 پارکی (هرشعله) - W 840,000 1,000,000 850,000 1,220,000
14 پارکی یکطرفه - Z 1,030,000 1,180,000 1,030,000 1,400,000
ردیفشرح محصولارژنگ متوسطارژنگ کوچکموژان بزرگموژان کوچک
M169M168M140M141
1 سرلوله - A 880,000 780,000 780,000 620,000
2 آویز - B 880,000 780,000 780,000 620,000
3 سردری - C 990,000 880,000 880,000 730,000
4 دیواری سربالا - D 1,080,000 960,000 970,000 780,000
5 دیواری شاخه جدید - T 1,140,000 970,000 970,000 820,000
6 چمنی آلومینیوم - F 1,650,000 1,550,000 1,550,000 1,390,000
7 چمنی یکطرفه - H 2,110,000 2,000,000 2,000,000 1,850,000
8 چمنی دوطرفه - K 3,540,000 3,330,000 2,330,000 3,020,000
9 ساعتی کوچک یکطرفه - S 2,650,000 2,550,000 2,550,000 2,390,000
10 ساعتی کوچک دوطرفه - R 4,040,000 3,840,000 3,830,000 3,520,000
11 ساعتی بزرگ یکطرفه - N - - 3,380,000 -
12 ساعتی بزرگ دو طرفه - M - - 4,610,000 -
13 پارکی (هرشعله) - W 1,080,000 970,000 970,000 820,000
14 پارکی یکطرفه - Z 1,260,000 1,160,000 1,160,000 1,000,000
ردیفشرح محصولرسپینا بزرگرسپینا کوچکآرمان بزرگآرمان کوچک
M138M139M142M147
1 سرلوله - A 830,000 550,000 830,000 520,000
2 آویز - B 830,000 550,000 830,000 520,000
3 سردری - C 940,000 650,000 940,000 620,000
4 دیواری سربالا - D 1,030,000 700,000 1,030,000 680,000
5 دیواری شاخه جدید - T 1,090,000 750,000 1,100,000 710,000
6 چمنی آلومینیوم - F 1,600,000 1,310,000 1,600,000 1,290,000
7 چمنی یکطرفه - H - 1,770,000 2,050,000 1,740,000
8 چمنی دوطرفه - K - 2,860,000 3,430,000 2,800,000
9 ساعتی کوچک یکطرفه - S 2,600,000 - 2,600,000 -
10 ساعتی کوچک دوطرفه - R 3,940,000 - 3,940,000 -
11 ساعتی بزرگ یکطرفه - N 3,430,000 - - -
12 ساعتی بزرگ دو طرفه - M 4,740,000 - - -
13 پارکی (هرشعله) - W 1,030,000 740,000 1,030,000 710,000
14 پارکی یکطرفه - Z 1,210,000 920,000 1,210,000 900,000
ردیفشرح محصولبرلیانفدرال بزرگفدرال کوچکونوس
M117M134M101M149
1 سرلوله - A 690,000 1,090,000 880,000 450,000
2 آویز - B 690,000 1,090,000 880,000 450,000
3 سردری - C 790,000 1,200,000 990,000 560,000
4 دیواری سربالا - D 880,000 1,290,000 1,070,000 610,000
5 دیواری شاخه جدید - T 950,000 1,350,000 1,080,000 650,000
6 چمنی آلومینیوم - F 1,460,000 1,860,000 1,650,000 1,220,000
7 چمنی یکطرفه - H 1,910,000 2,310,000 2,110,000 1,680,000
8 چمنی دوطرفه - K 3,150,000 3,950,000 3,540,000 2,680,000
9 ساعتی کوچک یکطرفه - S 2,460,000 2,860,000 2,650,000 -
10 ساعتی کوچک دوطرفه - R 3,650,000 4,460,000 4,040,000 -
11 ساعتی بزرگ یکطرفه - N - 3,690,000 - -
12 ساعتی بزرگ دو طرفه - M - 5,260,000 - -
13 پارکی (هرشعله) - W 880,000 1,290,000 1,080,000 650,000
14 پارکی یکطرفه - Z 1,070,000 1,470,000 1,260,000 830,000
ردیفشرح محصولشونیز بزرگشونیز کوچکنیکا بزرگنیکا کوچک
M106M118M136M137
1 سرلوله - A 950,000 740,000 960,000 710,000
2 آویز - B 950,000 740,000 960,000 710,000
3 سردری - C 1,050,000 840,000 1,070,000 820,000
4 دیواری سربالا - D 1,140,000 940,000 1,160,000 870,000
5 دیواری شاخه جدید - T 1,210,000 1,000,000 1,220,000 910,000
6 چمنی آلومینیوم - F 1,720,000 1,510,000 1,730,000 1,480,000
7 چمنی یکطرفه - H 2,170,000 1,960,000 2,180,000 1,940,000
8 چمنی دوطرفه - K 3,670,000 3,250,000 3,690,000 3,190,000
9 ساعتی کوچک یکطرفه - S 2,720,000 2,510,000 2,730,000 -
10 ساعتی کوچک دوطرفه - R 4,170,000 3,760,000 4,200,000 -
11 ساعتی بزرگ یکطرفه - N 3,550,000 - 3,560,000 -
12 ساعتی بزرگ دو طرفه - M 4,980,000 - 5,000,000 -
13 پارکی (هرشعله) - W 1,140,000 940,000 1,160,000 910,000
14 پارکی یکطرفه - Z 1,330,000 1,120,000 1,340,000 1,100,000
رديفشرح محصولپانیذهومان بزرگهومان کوچکدرسا کوچک
M145M164M165M161
1 سرلوله - A 1,030,000 1,360,000 800,000 1,270,000
2 آويز - B 1,030,000 1,360,000 800,000 1,270,000
3 سردري - C 1,130,000 1,470,000 910,000 1,380,000
4 ديواري سربالا - D 1,220,000 1,560,000 990,000 1,470,000
5 ديواري شاخه جديد - T 1,290,000 1,620,000 1,000,000 1,530,000
6 چمني آلومينيوم - F 1,790,000 2,130,000 1,570,000 2,040,000
7 چمني يکطرفه - H 2,250,000 - 2,030,000 2,500,000
8 چمني دوطرفه - K 3,820,000 - 3,380,000 4,320,000
9 ساعتي کوچک يکطرفه - S 2,800,000 3,130,000 2,570,000 3,040,000
10 ساعتي کوچک دوطرفه - R 4,330,000 5,000,000 3,890,000 4,820,000
11 ساعتي بزرگ يکطرفه - N 3,630,000 3,960,000 - 3,870,000
12 ساعتي بزرگ دو طرفه - M 5,130,000 5,810,000 - 5,630,000
13 پارکي (هرشعله) - W 1,220,000 1,560,000 1,000,000 1,470,000
14 پارکي يکطرفه - Z 1,400,000 1,740,000 1,180,000 1,650,000

 

رديفشرح محصولتیناباراک
M148M151
1 سرلوله - A 570,000 620,000
2 آويز - B 570,000 620,000
3 سردري - C 680,000 730,000
4 ديواري سربالا - D 730,000 780,000
5 ديواري شاخه جديد - T 770,000 820,000
6 چمني آلومينيوم - F 1,340,000 1,390,000
7 چمني يکطرفه - H 1,790,000 1,850,000
8 چمني دوطرفه - K 2,910,000 3,020,000
9 ساعتي کوچک يکطرفه - S - 2,390,000
10 ساعتي کوچک دوطرفه - R - 3,520,000
11 ساعتي بزرگ يکطرفه - N - -
12 ساعتي بزرگ دو طرفه - M - -
13 پارکي (هرشعله) - W 770,000 820,000
14 پارکي يکطرفه - Z 950,000 1,000,000

 

سرلوله درسا بزرگ 2,270,000 سردری درسا بزرگ 2,690,000 سرلوله آرشاک 2,730,000 سردری آرشاک 3,150,000
M160A M160C M150A M150C
دیواری نیمه شانل 380,000 دیواری نیمه کالون 520,000 دیواری نیمه پانیذ 690,000 دیواری نیمه شونیز 600,000
M131 M152 M159 M158
دیواری نیمه پامچال کوچک 550,000 دیواری نیمه پامچال بزرگ 650,000 پایه ساعتی کوچک "2 1,410,000 پایه ساعتی بزرگ "2 2,150,000
M107 M108 PS "2 PL "2
پایه ساعتی کوچک آلومنیوم 2,140,000 پایه ساعتی بزرگ آلومنیم 2,900,000 پایه چمنی "2 550,000 لوله "2 (هر متر) 220,000
PLA PSA PM "2 PA "2
پایه ساعتی کوچک "2.5 1,470,000 پایه ساعتی بزرگ "2.5 2,210,000 پایه چمنی "2.5 580,000 لوله "2.5 (هر متر) 260,000
PS "2.5 PL "2.5 PM "2.5 PA "2.5
پایه ساعتی ونیز 3,050,000 پایه چمنی بدون لوله 390,000 پایه ساعتی بزرگ بدون لوله 1,820,000    
PSV 2" - 2.5 " پایه ساعتی کوچک بدون لوله 1,080,000  
دیواری درسا بزرگ 2,600,000 چمنی آلومنیوم بدون چراغ 760,000        
پارکی یکطرفه درسا بزرگ 2,860,000 چمنی یکطرفه بدون چراغ 1,300,000