شما اینجا هستید: لیست قیمتآیفونالکتروپیک

لیست قیمت آیفون تصویری الکتروپیک

 تاریخ بازبینی: 1392/06/01

قیمت فروش آیفون های تصویری الکتروپیک (قیمت کارخانه) طبق لیست زیر می باشد. جهت اطلاع از تخفیف های ارائه شده و همچنین خرید محصولات می توانید با بخش فروش تماس گرفته و یا از طریق فرم درخواست خرید نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنید.

ردیفشرحصفحهگوشیمنبع تغذیهقفلقیمت مصرف کننده(به ریال)
1 یک طبقه تصویری رنگی 1,530,000 1,745,000 175,000 165,000 3,615,000
2 دو طبقه تصویری رنگی 1,680,000 3,490,000 175,000 165,000 5,510,000
3 سه طبقه تصویری رنگی 1,730,000 5,235,000 175,000 165,000 7,305,000
4 چهار طبقه افقی تصویری رنگی 1,690,000 6,980,000 175,000 165,000 9,010,000
5 چهارطبقه عمودی تصویری رنگی 1,780,000 6,980,000 175,000 165,000 9,100,000
6 پنج طبقه افقی تصویری رنگی 1,745,000 8,725,000 175,000 165,000 10,810,000
7 پنج طبقه عمودی تصویری رنگی 1,830,000 8,725,000 175,000 165,000 10,895,000
8 شش طبقه افقی تصویری رنگی 1,750,000 10,470,000 175,000 165,000 12,560,000
9 شش طبقه عمودی تصویری رنگی 1,880,000 10,470,000 175,000 165,000 12,690,000
10 هفت طبقه تصویری رنگی 1,800,000 12,215,000 175,000 165,000 14,355,000
11 هشت طبقه تصویری رنگی 1,810,000 13,960,000 175,000 165,000 16,110,000
12 نه طبقه تصویری رنگی 1,860,000 15,705,000 175,000 165,000 17,905,000
13 ده طبقه تصویری رنگی 1,865,000 17,450,000 175,000 165,000 19,655,000
14 یازده طبقه تصویری رنگی 1,920,000 19,195,000 175,000 165,000 21,455,000
15 دوازده طبقه تصویری رنگی 1,925,000 20,940,000 175,000 165,000 23,205,000
16 سیزده طبقه تصویری رنگی 1,980,000 22,685,000 175,000 165,000 25,005,000
17 چهارده طبقه تصویری رنگی 1,985,000 22,430,000 175,000 165,000 26,755,000
18 پانزده طبقه تصویری رنگی 2,035,000 26,175,000 175,000 165,000 28,550,000
19 شانزده طبقه تصویری رنگی 2,045,000 27,920,000 175,000 165,000 30,305,000
20 هفده طبقه تصویری رنگی 2,095,000 29,665,000 175,000 165,000 32,100,000
21 هجده طبقه تصویری رنگی 2,100,000 31,410,000 175,000 165,000 33,850,000
22 نوزده طبقه تصویری رنگی 2,155,000 33,155,000 175,000 165,000 35,650,000
23 بیست طبقه تصویری رنگی 2,160,000 34,900,000 175,000 165,000 37,400,000
24 بیست و یک طبقه تصویری رنگی 2,400,000 36,645,000 175,000 165,000 39,385,000
25 بیست و دو طبقه تصویری رنگی 2,410,000 38,390,000 175,000 165,000 41,140,000
26 بیست و سه طبقه تصویری رنگی 2,430,000 40,135,000 175,000 165,000 42,905,000
27 بیست و چهار طبقه تصویری رنگی 2,455,000 41,880,000 175,000 165,000 44,675,000
28 بیست و پنج طبقه تصویری رنگی 2,485,000 43,625,000 175,000 165,000 46,450,000