شما اینجا هستید: لامپپارس شعاع توسکم مصرف

کم مصرف

نیم پیچ

11 و 40 وات

لامپ 11 وات و 40 وات کم مصرف از محصولات نیم پیچ پارس شعاع طوس است.11 و 40 وات

55 وات

لامپ 55 وات کم مصرف یکی دیگر از محصولات نیم پیچ پارس شعاع طوس است.

55 وات

حبابی

اشکی

لامپ اشکی کم مصرف از محصولات حبابی پارس شعاع طوس است.

اشکی

کروی

لامپ کروی کم مصرف از محصولات حبابی پارس شعاع طوس است.کروی 25 وات

 

لامپ U

لامپ U شکل کم مصرف از محصولات پارس شعاع طوس است.
2u , 3u

لوتوس

گل

لامپ گل کم مصرف از محصولات لوتوس پارس شعاع طوس است.
گل

150 و 200 وات

لامپ 150 وات و 200 وات کم مصرف از محصولات لوتوس پارس شعاع طوس است.150 و 200 وات

20 وات

لامپ 20 وات کم مصرف از محصولات لوتوس پارس شعاع طوس است.20 وات

50 و 60 وات

لامپ 50 وات و 60 وات کم مصرف از محصولات لوتوس پارس شعاع طوس است.50 و 60 وات

85 و 105 وات

لامپ 85 وات و 105 وات کم مصرف از محصولات لوتوس پارس شعاع طوس است.85 و 105 وات

12 و 14 وات

لامپ 12 وات و 14 وات کم مصرف از محصولات لوتوس پارس شعاع طوس است.12 و 14 وات

پیچی

18 وات رنگی

18 وات رنگی

23 و 30 وات

23 و 30 وات

45 و 50 وات

45 و 50 وات

60 وات

60 وات

8 وات

8 وات

85 وات

85 وات

11 و 13 وات

11 و 13 وات

125 وات

125 وات

13 و 15 وات

13 و 15 وات

18 وات

18 وات

دکوری

لامپ دکوری کم مصرف یکی دیگر از محصولات پارس شعاع طوس است.
دکوری