شما اینجا هستید: اعلام حریقSD3

SD3

SD3

HEPHAIS 1600

HEPHAIS 1600

ویژگی های اعلام حریق sd3
-  قابلیت سرویس دهی به 2 تا 248 زون متعارف
-  سیستم های متعارف و آدرس پذیر
-  32 قطعه در هر زون
-  قابلیت سرویس دهی به 2 تا 16 لوپ
-  200 قطعه در هر لوپ
-  1600 قطعه در هر سیستم
-  16 مرکز کنترل به صورت شبکه

TA05

-  TA05

TA05

OA05

-  OA05

OA05

DMA05

-  DMA05
DMA05