شما اینجا هستید: اعلام حریقآریاکمرکز اعلام حریق

مراکز اعلام حریق

مرکز کنترل AFC

مرکز کنترل 16 زون

 مرکز کنترل 16 زون - مدل : AFC 16

 مرکز کنترل 16 زون - مدل : AFC 16

مرکز کنترل 20 زون

  مرکز کنترل 20 زون - مدل : AFC 20

 مرکز کنترل 20 زون - مدل : AFC 20

مرکز کنترل 24 زون

  مرکز کنترل 24 زون - مدل : AFC 24

مرکز کنترل 24 زون - مدل : AFC 24

مرکز کنترل 28 زون

  مرکز کنترل 28 زون - مدل AFC 24

مرکز کنترل 28 زون - مدل AFC 24

مرکز کنترل ACT

مرکز کنترل 2 زون

 مرکز کنترل 2 زون - مدل : ACT 1

 مرکز کنترل 2 زون - مدل : ACT 1

مرکز کنترل 4 زون

  مرکز کنترل 4 زون - مدل : ACT 4

 مرکز کنترل 4 زون - مدل : ACT 4

مرکز کنترل 6 زون

  مرکز کنترل 6 زون - مدل : ACT 6 

 مرکز کنترل 6 زون - مدل : ACT 6

مرکز کنترل 8 زون

  مرکز کنترل 8 زون - مدل : ACT 8 

 مرکز کنترل 8 زون - مدل : ACT 8

مرکز کنترل 10 زون

  مرکز کنترل 10 زون - مدل : ACT 10 

 مرکز کنترل 10 زون - مدل : ACT 10

مرکز کنترل 12 زون

  مرکز کنترل 12 زون - مدل : ACT 12 

 مرکز کنترل 12 زون - مدل : ACT 12

مرکز کنترل 14 زون

  مرکز کنترل 14 زون - مدل : ACT 14 

 مرکز کنترل 14 زون - مدل : ACT 14


مرکز کنترل تک زون